Norsk

Terms of Contract
Loyalty+


Applies to: Loyall Loyalty+

1. Bakgrunn og Leveranse

Standardvilkårene for Loyall Loyalty+ regulerer forholdene mellom Loyall AS, (“leverandør”) og Kunde, (“Kunde”). Avtalen regulerer Kundens bruk av Leverandørs programvare og tilhørende tjenester. (heretter kalt Programvaren). Partene skal i fellesskap, umiddelbart etter avtaleinngåelse, i tråd med partenes oppgaver, etablere en plan for maksimal og snarest mulig etablering og utbredelse av Kundens bonusprogram.  Partene forplikter seg til å legge forholdene til rette, slik at oppgaver som skal utføres av den annen part kan utføres i henhold til kontrakten.

1.1. Leverandøren plikter å:
1.1.1. Opprette/drifte et eget bonusprogram for Kunden.
1.1.2. Levere grensesnitt og/eller API for registrering av Sluttkunder.
1.1.3. Tilgjengeliggjøre et grensesnitt og/eller API for synliggjøring av av kjøpstransaksjoner og beregnet opptjent bonus for Sluttkunder.
1.1.4. Levere grensesnitt og/eller API for bruk av Sluttkunders opptjente bonus.
1.1.5. Levere grensesnitt og/eller API for synliggjøring av gavekort og tilbud for Sluttkunder.
1.1.6. Levere grensesnitt og/eller API for vedlikehold av Sluttkunder for Kunden.
1.1.7. Legge til rette for overføring av medlemsdata og kjøpshistorikk i bonusprogrammet til Kunden.
1.1.8. Vedlikeholde bonusprogrammets medlemsdatabase etter avtalt plan.
1.1.9. Gi Kunden god og tilstrekkelig innføring i Leverandørs bonus administrasjonssystem og annen informasjon som Kunden måtte ha behov for ved utførelsen av sine oppgaver.
1.1.10. Etablere supportfunksjon for telefon og internett i henhold til driftsavtale i vedlegg 1.
1.1.11. Registrere og publisere Kundens butikker/tilbydere i bonusprogrammet på vegne av Kunden.
1.1.12. Registrere tilbud og gavekort på vegne av kunden iht. Leverandørens prisliste.
1.1.13. Delta i andre aktiviteter i den utstrekning Kunden ønsker det, iht. Leverandørens prisliste.
1.1.14. Utføre oppdraget slik at det er i overensstemmelse med beskrivelsen og i henhold til avtalt faglig standard og fremdriftsplan.
1.1.15. Kontinuerlig foreslå forbedringer av konseptet.
Gjeldende prisliste er tilgjengelig under pkt. 2.0.0.

1.2. Kunden plikter å:
1.2.1 Stille nødvendige ressurser tilgjengelig for  å etablere bonusprogrammet og foreta nødvendige beslutninger løpende iht. avtalt fremdriftsplan.
1.2.2. Utnevne en dedikert prosjektleder som ivaretar kommunikasjonen med Leverandør, samt bistår i videre utvikling av samarbeidet og sikrer løpende oppfølging av alle involverte parter. Aktivt markedsføre tilbudet/bonusprogrammet overfor alle Kundens kunder gjennom alle tilgjengelige kanaler, herunder sørge for at det i slik markedsføring gis nødvendige opplysninger om at deltakelse i Kundens bonusprogram/kundeklubb også medfører deltakelse i Leverandørens bonusprogram.
1.2.3. Sørge for nødvendig opplæring, slik at butikker/tilbydere/ansatte forstår formålet med bonusprogrammet, og hvordan det fungerer i praktisk bruk.
1.2.4. Løpende informere og oversende endringer i butikkers/tilbyderes BAX- og terminalnummer, samt endringer i bonusnivåer.
1.2.5. Holde Leverandør informert om eventuelle problemer i forbindelse med pågående engasjement og ellers alle interne/eksterne forhold som må forstås å ha betydning for samarbeidet eller Leverandørens evne til å levere i henhold til denne avtale.

2. Opphavsrett til programvaren

Leverandør innehar opphavsrett, eller nødvendig bruksrett, til Programvaren, eller har avtale med andre opphavsmenn i den grad Programvaren inneholder kildekode som Leverandør ikke har opphavsrettighetene til. Leverandør har eiendomsrett til teknologi og alt øvrig materiell som utvikles i forbindelse med etablering og drift av Kundens bonusprogram, unntatt det Kunden betaler for og som skriftlig avtales at er Kundens eiendom. Bonusprogrammet skal av hensyn til support og opphavsrett tilkjennegi at systemet er driftet av Leverandør med minimum følgende tekst i all kommunikasjon med Sluttkunder: © Loyalty program powered by Loyall.

3. Bruksrett til Programvaren

3.1. Bruksrett og kundens ansvar for installasjon og bruk
Leverandør gir Kunden en ikke-overførbar, ikke sub-lisensierbar, og ikke-eksklusiv, tidsbegrenset rett til å bruke Programvaren mot vederlag for sine interne forretningsformål på de vilkår som fremgår av Avtalen.Programvaren kan kun benyttes av Kunden. Det er Kundens ansvar å sørge for at enhver bruker av Programvaren har mottatt tilstrekkelig opplæring og er kompetent til å bruke Programvaren. Kunden er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. Leverandør kan på forespørsel gi tilbud på opplæring og brukerstøtte. Kunden er ansvarlig for sine ansattes brudd på Avtalen.I den grad Kunden gir eksterne konsulenter adgang til Programvaren er det Kundens ansvar å påse at konsulenten har tilstrekkelig kompetanse til å benytte Programvaren. Alle vilkår og betingelser etter Avtalen gjelder for ekstern konsulent som for Kunden og Kundens ansatte. Kunden er ansvarlig for eksterne konsulenters brudd på Avtalen.Når Avtalen heves eller får effekt av oppsigelse, opphører Kundens bruksrett til Programvaren. Ved opphør av avtalen har Kunden rett til å få lagret sine kundedata på Leverandørs standard format og Programeier har mulighet å få tilsendt slik fil via elektronisk kanal med to-faktor autentisering. Integrasjon av Programvaren på Kundens hjemmeside, mot 3. parts APIer eller andre markedskanaler er Kundens eget ansvar.

3.2. Vedlikehold av programvaren
Kundens rett til å bruke Programvaren i henhold til Avtalen omfatter rett til å bruke siste versjon av Programvaren. Leverandør er kun forpliktet til å supportere siste versjon av Programvaren.

3.3. Dokumentasjon og lagringsmedium
All dokumentasjon, herunder manualer, brukerveiledninger og andre skriftlige og elektroniske fremstillinger av hvordan Programvaren benyttes av en sluttbruker (heretter kalt ”Dokumentasjonen”), regnes som en del av Programvaren og er underlagt samme begrensninger i forhold til opphavsrett mv. Dokumentasjonen er tilgjengelig for Kunden som en del av Programvaren.

3.4. Begrenset garanti
Leverandør garanterer at Programvaren i det vesentlige vil være i stand til å utføre funksjonene som er beskrevet i Dokumentasjonen. Kunden er innforstått med at Programvaren er et komplisert produkt under kontinuerlig videreutvikling, og at det dermed i praksis aldri vil være helt fritt for feil. Avtale om vedlikehold derfor er en betingelse for de begrensede garantier i Avtalen. Den begrensede garantien dekker ikke feil eller mangler i leveranse av integrasjoner mot 3.parts leverandører, eller som har oppstått som følge av utenforliggende forhold som strømbrudd, lynnedslag, uregelmessig strømforsyning, statiske påvirkninger på driftsmiljø, etc. . Den begrensede garantien dekker kun seneste tilgjengelige versjon / release av Programvaren.

4. Kontraktsbrudd og erstatningsansvar

4.1. Retting
Hvis Programvaren ikke fungerer i henhold til Avtalen skal Kunden innen rimelig tid varsle Leverandør med en skriftlig angivelse av hva mangelen består av. Leverandør skal for egen regning rette verifiserte feil eller mangler i Programvaren, med mindre feilen skyldes forhold Leverandør ikke er ansvarlig for.

4.2. Heving
En Part kan heve denne Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen Part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne Avtalen. Ved vesentlig mislighold skal den part som ønsker å gjøre krav gjeldende, varsle den parten som misligholder om forholdet, og be om at dette rettes innen 30 dager. Dersom forholdet ikke er rettet innen nevnte 30 dagers frist, kan parten gjøre krav gjeldende og heve avtalen gjennom en hevingserklæring. Hevingserklæringen skal være skriftlig. Partene er enige om at følgende forhold alltid skal anses som vesentlig mislighold:
a.   brudd på konfidensialitet eller taushetsplikt i henhold til denne Avtalen;
b.   at en Part innstiller sine betalinger, innleder gjeldsforhandlinger, tas under konkursforhandling eller for øvrig blir ute av stand til å dekke sine økonomiske forpliktelser;
c.   at en Part handler i strid med den annen Parts til enhver tid gjeldende retningslinjer for varemerkebruk eller for øvrig markedsfører de aktuelle tjenestene i strid med gjeldende regelverk eller bestemmelser i denne Avtalen; og/eller
d.   at en Part profilerer den annen Part eller dennes tjenester på en negativ eller uheldig måte.Betalingsmislighold utover 14 dager etter forfall anses alltid som vesentlig mislighold. Ethvert betalingsmislighold gir Leverandøren rett til å suspendere tjenesten inntil betaling er mottatt.

4.3. Erstatningsansvar og ansvarsbegrensing
Ved mislighold kan en part kreve erstattet dokumentert økonomisk tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet (direkte tap). Ingen av partene er ansvarlig for den annens indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet driftsavbrudd tap, tap som følge av at tjenesten ikke kan brukes som forutsatt, og tap som følge av at data skades eller går tapt.Leverandørs samlede erstatningsansvar skal under enhver omstendighet være begrenset til det laveste beløp av: “Samlet vederlag for den misligholdte tjeneste betalt i løpet av de siste 6 måneder forut for misligholdet.”

5. Skadeløshet

Leverandør innehar opphavsrett til programvaren, og dermed den eksklusive enerett til kopiering og tilgjengeliggjøring for tredjeparter. Kunden skal ikke selge, distribuere, leie ut, lease eller overføre Programvaren til noen tredjepart. Kunden skal ikke kopiere, foreta endringer i, ta fra hverandre eller dekompilere Programvaren eller noen del av denne. Dersom Kunden krenker disse rettigheter, og Leverandør som følge av krenkelsen lider tap eller Kunden oppnår uberettiget fordel, kan Leverandør kreve at Kunden erstatter og holder Leverandør skadesløs for ethvert direkte og indirekte tap som følge dette. Leverandør har rett til, på egen bekostning, å tre inn i enhver tvist eller rettssak hvor tredjemann påstår at Kundens bruk av Programvaren under Avtalen er i strid med tredjemanns patent, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter.

6. Fremleggelse for markedsføringsformål

Kunden aksepterer at Leverandøren kan referere til Kundens bruk av Programvaren i markedsføringsaktiviteter, salgspresentasjoner og kundecase med mindre annet er avtalt.

7. BonusID

BonusID er Leverandørens felles medlems-identifikasjon på tvers av alle bonusprogrammene Leverandør leverer til alle sine kunder. Med BonusID kan Sluttkunder legge til debet-/kredittkort i ett bonusprogram for deretter å opptjene bonus i alle bonusprogrammene de aktivt har registrert sin deltakelse i, muligheten å få tilgang til digitale kvitteringer der hvor Loyall har denne tjeneste tilgjengelig.

8. Sluttkunde data og bruksvilkår

De data den enkelte Sluttkunde selv legger inn i løsningen tilhører Sluttkunden selv. Kunden og Leverandøren plikter i fellesskap å etablere vilkår for Sluttkundemets bruk av Programvaren (registrering, beregning/opptjening av bonus, bruk av bonus, oppsigelse), Kundens bruk av personopplysninger og kjøpshistorikk, samt øvrige forhold knyttet til reklamasjon, force majeure og pliktige krav fra offentlige myndigheter. Sluttkunders Bruksvilkår er også tilgjengelig som lenke i kontrakt. Kunde godkjenner de til enhver tid gjeldende sluttkunde-vilkår og personvernpolicy, utarbeidet av Leverandør.
Personvernpolicy - sluttkunde
Vilkår for bruk - sluttkunde

9. Medlemskap hos leverandør

Medlemmer som registrerer seg i Kundens bonusprogram blir iht. medlemsbetingelsene samtidig også medlem i Leverandørens bonusprogrammer. Leverandøren kan i tillegg til Kunden markedsføre tjenester og varer til medlemmene. Kundens butikk-avdelinger registreres også i Leverandørens bonusprogram, og gir bonus på samme premisser som i Kundens eget bonusprogram. Leverandør er således både databehandler og behandlingsansvarlig. Kunden er behandlingsansvarlig i den utstrekning Databehandleravtalen tillater.

10. Immaterielle rettigheter, varemerker

Partene skal ikke uten den annen Parts skriftlige forhåndssamtykke utnytte den annen Parts varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter i større utstrekning enn det som følger av denne Avtalen. Enhver utnyttelse av den annen Parts immaterielle rettigheter skal skje i henhold til den annen Parts til enhver tid gjeldende retningslinjer og instruksjoner. Avtalen er kun bindende mellom partene og ingen av partene kan inngå andre avtaler i tilknytning til denne avtale med bindende virkning for den andre part.

11. Produkter, tjenester, pris, prisjustering, betaling og betalingsbetingelser

Produkter og tjenester som inngår i Avtalen er nærmere beskrevet i Vedlegg 1. Priser er oppgitt i punkt 2.0.0. (vedlegg 1.) Priser i punkt 2.0.0. (vedlegg 1) justeres årlig i henhold til SSBs offisielle tall for konsumprisindeks. Priser faktureres i lokal valuta for lokasjoner i Skandinavia og konverteres til euro for lokasjoner utenfor skandinavia. Gjeldene valutakurs på faktureringsdato anvendes. Løpende kostnader faktureres etterskuddsvis pr mnd. fra løsningen er satt opp og tilgjengeliggjort for kunden. Tjenester faktureres ved fortløpende leveranser. Forfall er 14 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt øvrige kostnader som påløper i forbindelse med for sen betaling. Leverandør skal til enhver tid kunne legge fram for Kunden og tilbydere i programmet den underliggende dokumentasjon for beregning av vederlag. Kunden har rett til ved utgangen av hvert år for egen regning å be sin revisor om å gå gjennom tallgrunnlaget fra Leverandør. Utover dette dekker partene sine egne kostnader forbundet med gjennomføringen av denne avtale. Unntatt herfra er eventuelle reisekostnader forbundet med tjenestereiser særskilt pålagt Leverandør av Kunden som ikke normalt ellers ville inngått i Leverandørs arbeidsoppgaver og ansvar under denne avtale.

12. Drift av programvare

Leverandør leverer Programvaren som SaaS- (leie) løsning. Leverandør er ansvarlig for drift av Programvaren, og skal tilby drift og support tjenester i henhold til avtalt oppetid og tilgjengelighet til Programvaren. Disse tjenestene er nærmere beskrevet i vedlegg 1.

13. Overdragelse av avtalen

Kunden har ikke rett til å overdra denne Avtalen til andre juridiske enheter uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren. Slikt samtykke skal gis med mindre Leverandøren har saklig grunn til å motsettes seg overdragelsen.

14. Konfidensialitet, taushetsplikt

Avtalepartene plikter å vise lojalitet mot hverandre slik at ingen av partene risikerer tap eller negativ publisitet. Partene skal behandle all skriftlig og muntlig informasjon om partene, som ikke er gjort allment tilgjengelig for tredjepart, som konfidensiell. Slik informasjon skal kun gis tredjepart etter å ha innhentet skriftlig samtykke fra den andre part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt materiale eller informasjon. Kunden skal ikke, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren, vise eller fremlegge informasjon om Programvaren til noen tredjepart som har konkurrerende interesser med Leverandørens produkter og tjenester. Dersom Kunden bryter dette punkt, og Leverandøren som følge av krenkelsen lider tap, kan Leverandøren kreve at Kunden erstatter ethvert tap som følge dette. Partene plikter å ivareta punkter om konfidensialitet også etter et eventuelt opphør av avtalen. Konfidensialitetsplikten, gjelder også overfor Kundens ansatte og konsulenter.  I den utstrekning det er nødvendig å gi eventuelle underleverandører eller andre tredjeparter tilgang til taushetsbelagt informasjon, skal vedkommende tredjepart pålegges en taushetsplikt som er minst like streng som Partens egen plikt etter denne Avtalen. Hvis en Part er i tvil om det er nødvendig å gi tredjeparter tilgang til taushetsbelagt informasjon, skal Parten først konsultere den annen Part. Partene kan ikke, for andre formål enn oppfyllelsen av denne kontrakt, bruke eller videreformidle: databaser, avtaler, forretningsmodeller eller forretningshemmeligheter mv. som partene selv utvikler eller får kjennskap til i arbeidet med bonusprogrammet. Taushetsplikten er ikke til hinder for utlevering av taushetsbelagt informasjon der dette er påkrevd eller nødvendig for at en Part skal kunne utøve sine rettigheter eller oppfylle sine plikter etter Avtalen. Taushetsbelagt informasjon kan kun benyttes til det formål den er mottatt for, og bare i den utstrekning som er nødvendig for å realisere formålet. Partene kan uhindret av konfidensialitetsplikten gi informasjon til offentlige myndigheter i kraft at lov, enkeltvedtak eller pålegg fra kompetent domstol. 

15. Varighet og oppsigelse av avtalen

Kundens bindingstid er enten 12, 24 eller 36 måneder. Avtalen trer i kraft fra aktiveringssdato og løper inntil den sies opp av en av Partene, med automatisk fornyelse hver 6 måned. Hver av Partene kan skriftlig si opp avtalen med minst 6. kalender-måneders varsel. Ved oppsigelse plikter Kunde å betale resterende måneder i eventuell inneværende binding, samt månedsbeløp i oppsigelsestid. For at en oppsigelse skal være gyldig må følgende skjema i vår kanselleringsrutine fylles ut: For å se vår standard kanselleringsrutine, vennligst klikk her.

16. Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.I forbindelse med force majeure-situasjoner har Partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen Part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

17. Avtalens virkeområde

Denne Avtalen med vedlegg utgjør hele Avtalen mellom Kunden og Leverandøren. Endringer og tillegg skal godkjennes skriftlig av begge parter. Bestemmelsene i denne Avtalen erstatter alle betingelser og vilkår som er presentert og som ikke er inntatt i denne avtaleteksten.

18. Verneting, lovvalg og jurisdiksjon

Denne Avtalen er underlagt og skal tolkes i henhold til norsk rett. Partene vedtar Bergen Tingrett som eksklusivt verneting for eventuelle tvister som måtte oppstå under eller i tilknytning til denne Avtalen. Partene er enige om å søke å oppnå en minnelig løsning gjennom forhandlinger før en tvist bringes inn for domstolene.

Vedlegg 1:

1.0.0. Generelt
2.0.0. Prisoversikt
3.0.0. Drift og tilgjengelighet 

1.0.0. Generelt

1.0.1. Leverandøren har ansvaret for drift av Programvaren.
Drifts-ytelsene omfatter supporttelefon, teknisk drift og vedlikehold som omfatter bl.a. back-up, driftsmessig feilretting og tilgjengelighet. Ansvaret omfatter ikke systemadministrasjon av Kundens programvare eller vedlikehold av Kundens data.

1.0.2. Sikkerhet
Leverandøren skal søke å forhindre uautorisert tilgang til database server med Kundens løsning i henhold til god skikk i bransjen. Leverandørens sikkerhetsløsninger er under kontinuerlig oppdatering.

1.0.3. Sikkerhetskopiering (backup) av data
Leverandøren plikter å sørge for back-up (sikkerhetskopi) av Kundens data etter de beskrevne rutiner under. Deler av driftsytelsene kan være utilgjengelige for Kunden i den perioden back-up tas. Backup rutiner er følgende:

Type Når Hva Oppbevaring
Daglig back-up 7 dager i uken System, applikasjon og datafiler 4 uker

 

1.0.5. Support Tjenester
Leverandøren stiller til rådighet sitt driftsstøtte senter for melding av feil og teknisk driftssupport. Teknisk driftssupport innebærer mottak og håndtering av problemer med pålogging, tilgang til Kundens løsning, responstider, eller andre forhold som er knyttet til driftsytelser fra Leverandør. Tilgang til drift støttesenter er i perioden 08.30 – 16.00 på virkedager, om ikke annet er nevnt i vedlegg som omhandler produkter og tjenester er det standard tilbud som er tilbudt. Leverandørens drift støttesenter vil innenfor avtalt support tid svare på henvendelser så raskt som mulig. Brukerstøtte gis i form av telefon og e-post. Ventetid vil variere ut fra tid på døgnet og antall henvendelser.

2.0.0. Prisoversikt

Denne oversikt har til hensikt å komplimentære prisoversikt gitt i standard avtale oppsett eller tilleggstjenester (add-ons) tilgjengelig i Loyall Marketplace. Prisene under definerer type aktivitet, og påfølgende kostnad av slik aktivitet. Kostnader differensieres fra engangs kostnader, driftskostnader, timesats og kostnad av handling.

Type Engangskostnader Driftskostnader Kostnad av handling Timesats
Teknisk utvikling Etter avtale Etter avtale Etter avtale 1290,-/time
Teknisk support     Etter avtale 1290,-/time
Marketing support   Etter avtale Etter avtale 1290,-/time

 

3.0.0. Tilgjengelighet

Leverandør forplikter seg til i samråd med Kunden å utarbeide Service Level Agreements (SLAs) for alle områder av betydning for leveransen og Kundens og deres kunders bruk av løsningen. Endringer i SLA nivå skal avtales mellom partene og kan påvirke prisingen av tjenestene.

3.0.1. Kundens plikterKunden plikter å ha minimum en (1) person i rollen som Programvarens System Administrator (PSA). PSA skal ha relevant informasjon om Kundens bruk av programvaren. PSA skal ha gjennomgått minimum en PSA opplæring i systemoppsett og drift av programvaren. PSA skal være Kundens kontaktpunkt mot Programvarens HelpDesk i forhold til å rapportere feil, legge inn saker i HelpDesk, henvende seg med spørsmål, oppdatere nye versjoner/releaser, etc. Kundens øvrige brukere skal benytte PSA som kontaktpunkt mot Loyall. Kunden forplikter å tilrettelegge tilstrekkelige ressurser med relevant kompetanse på 1. linje support.

3.0.2. Support
HelpDesk online: Alle henvendelser skal sendes til support@loyall.no. Leverandør skal respondere på åpne henvendelser så raskt som mulig. Dersom dette ikke skyldes feil i Programvaren vil dette bli fakturert iht. priser i punkt 2.0.0. (vedlegg1.). Leverandøren skal igangsette feilretting så raskt som mulig, og senest innenfor disse fristene i de ulike feil kategoriene.

Type Beskrivelse Retting innen Definisjon
a Kritiske feil 24 timer  
b Alvorlige feil 48 timer  
c Ikke-kritiske feil Som del av programvarens generelle utvikling.  

 

3.0.3. Brukerstøtte på telefon, epost eller chat
Kunden har rett til å benytte Leverandørens brukerstøtte per telefon. Dette vil bli fakturert iht. priser i 2.0.0. (Vedlegg 1) Bestilte oppdrag fra kunde faktureres etter standard timepris på 1290,- , vedlegg 2.0.0. eller etter egen avtale. 

3.0.4. Oppetid / tilgjengelighet / definisjon
Tilgjengelighet måles i form av oppetid der oppetiden er definert som den perioden Kundens løsning er tilgjengelig via Internett innenfor avtalt driftssupport tidsrom. Definisjonen av oppetid omfatter ikke planlagt og varslet driftsstopp, eller forhold som ligger utenfor Leverandørens kontroll, som for eksempel naturkatastrofer, sabotasje, streik, svikt i offentlig strømforsyning, telekommunikasjonsnett, internett-tilgang, eller andre tredjepartsytelser/tredjepartsintegrasjoner Leverandøren ikke har kontroll over.
Det gis tilgjengelighetsgaranti på minst 99,0 % målt pr. år.

3.0.5. Refusjon ved manglende tilgjengelighet
Ved manglende tilgjengelighet som dekkes av tilgjengelighetsgarantien kan Kunden kreve en forholdsmessig refusjon av vederlaget for måneden(e) hvor oppetid har vært mindre enn 99 %.

 

Oppretid I % Refusjon i % av månedlig drifts vederlag
98,9% - 98% 5%
97,9% - 97% 10%
96,9% - 96% 15%
95,9% - 95% 20%
94,9% < 25%

 


Spørsmål? 

Vennligst kontakt vår support avdeling på support@loyall.no