Terms of Use
Loyall Loyalty+


Product: Loyall Loyalty+

1.0. Avtalens parter og innhold

Loyall AS (Selskapet) leverer og drifter bonusprogrammene du registreres i ved samtykke til disse medlemsbetingelsene. Som medlem i («Kundeklubben») ønsker Loyall AS å tilby deg («Medlemmet») personlig og relevant informasjon om produkter og tjenester, samt fordeler i form av tilbud, gavekort og kjøpsbonus. Ved innmelding i («Kundeklubben»), registreres du samtidig i Loyall AS sitt bonusprogram, Loyall Friends (“Bonusprogrammet”), som vil gi deg fordeler hos tilbydere tilknyttet dette bonusprogrammet. Kundeklubben og Bonusprogrammet benevnes i fortsettelsen samlet med “Bonusprogrammene”.

2.0. Brukerkonto

Registrering i bonusprogrammene forutsetter at Medlemmet er privatperson over 16 år, identifiserer seg ved å oppgi epostadresse og mobilnummer, samt aksepterer medlemsbetingelsene. Det er ikke tillatt å opprette mer enn én brukerkonto per person. Medlemmet er forpliktet til å sikre at registrert informasjon alltid er sann og komplett ved registrering og ved bruk av bonusprogrammene. Som bruker av bonusprogrammene er Medlemmet selv ansvarlig for all aktivitet og transaksjoner knyttet til Medlemmets brukerkonto. Medlemmet kan når som helst avslutte brukerkontoen ved å kontakte support på Nettsiden. Selskapet forbeholder seg retten til å endre eller slette innhold, slette Medlemmets brukerkonto og/eller nekte Medlemmet tilgang til bonusprogrammene dersom Medlemmet ikke følger retningslinjene i denne avtalen.

3.0. Opptjening og beregning av bonus

Bonus opptjenes gjennom handel med registrerte debetkort (kontonummer) og registrerte Visa- og Mastercard-kort på Medlemmets brukerkonto hos tilbydere som er tilknyttet bonusprogrammene. Avvik vil kunne forekomme. Medlemmet vil kunne bli orientert om dette ved å ta kontakt pr epost og/eller på bonusprogrammenes nettsider. Betaling med andre betalingsmidler, som kontant betaling, genererer ikke bonus. Andre betalingsmetoder vil kunne bli integrert som bonusgenererende betalingsmetoder. Kundeklubben skal ikke benyttes for å handle store volum for videresalg eller i næringsvirksomhet. Dersom én eller flere nettbutikker er med i bonusprogrammene kan bonus opptjenes ved å anvende samme mobilnummer og epost ved kjøp i nettbutikken som finnes registrert på Medlemmets brukerkonto i bonusprogrammene. Bonus beregnes som en prosentvis andel av kjøpet. Tilbyder og/eller programeier kan øke eller minske bonusandel i utvalgte perioder, tidsrom og for ulike produkter. Bonus opptjent gjøres tilgjengelig på bonusprogrammenes nettsider. Selskapet forbeholder seg retten til å korrigere godskrevet bonus dersom bonusutbetalingen skyldes en feil/feilberegning. Retten til korrigering gjelder selv om bonusen er brukt før feilen ble oppdaget. Urettmessig opptjent og anvendt bonus kan medføre krav til medlem dersom korrigeringen medfører negativ bonussaldo.

4.0. BonusID og registrering av betalingskort

Loyall AS er system- og driftsleverandør av bonusprogrammene, og mottar transaksjonsdata fra ulike transaksjonskilder. Ved deltagelse i bonusprogrammene opprettes det en BonusID hos Loyall. Av sikkerhetsmessige årsaker er alle kontonummer og kort knyttet til en BonusID som er personlig. At BonusID er personlig, innebærer at det kun er kontonumre og kredittkort der Medlemmet selv står som juridisk eier som kan registreres på Medlemmets BonusID. Det er ikke tillatt å registrere kontonumre og kredittkort som tilhører en annen person eller et foretak. Betalingskort Medlemmet registrerer vil bli lagt til Medlemmets BonusID. Dersom Medlemmet allerede har en BonusID vil data knyttet til Medlemmets BonusID legges til Medlemmets profil i bonusprogrammene. Transaksjoner som Medlemmet gjennomfører hos en tilbyder som er integrert på Loyall AS sin systemplattform, knyttes til Medlemmets BonusID. Loyall AS vil kunne kommunisere med Medlemmet vedrørende transaksjoner, bonus, support, samt annen informasjon tilknyttet Medlemmets BonusID.

5.0. Oversikt over opptjent bonus

Medlemmet finner oversikt over opptjent bonus ved å logge inn på bonusprogrammenes nettsider. Medlemssidene inneholder oversikt over kundeforholdet med blant annet medlemsprofil, bonus og kjøpskvitteringer.

6.0. Bruk av Bonus

Medlemmet kan kun bruke bonus ved kjøp av varer og tjenester i kjeder/butikker hvor bonusen er opptjent. Bonus kan ikke tas ut som kontanter eller overføres til konto. Ved bruk av bonus velger Medlemmet selv hvor mye av opptjent bonus som skal løses ut. Bruk av bonus forutsetter smarttelefon med tilgang til internett. Utløst bonus på smarttelefon vil umiddelbart bli synlig som et bonusbevis. Bonusbeviset vil fremkomme enten med en strekkode som skal skannes av butikkbetjeningen, eller som en rabattkupong. Dersom bonusbeviset fremkommer som en rabattkupong skal utløst bonusbeløp slås av manuelt som rabatt i kassen av butikkbetjeningen. Medlemmer har også mulighet å motta overtaksert sms, med informasjon om egen bonus-saldo eller lignende.  

7.0. Bonusgyldighet

Bonus er gyldig det året den er opptjent og det påfølgende kalenderår, dersom ikke annen tidsbegrensning for bonusgyldighet er oppgitt på bonusprogrammenes nettsider.  

8.0. Behandling av kundeinformasjon

All behandling av medlemsinformasjon skjer i henhold til lov om behandling av personopplysninger og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Se vår Personvernerklæring for nærmere informasjon om hvordan behandlingen skjer.  

9.0. Endringer

For å opprettholde kvaliteten og forbedre tjenesten vil det kunne foretas endringer i de tjenester som til enhver tid er tilgjengelige i bonusprogrammene. Brukervilkårene vil kunne endres, herunder vil det kunne innføres nye regler, vilkår eller betingelser for bonusprogrammene dersom det anses nødvendig i forbindelse med videreutviklingen av bonusprogrammene. Er endringene viktige for Medlemmet, vil Medlemmet bli informert om disse. Gjeldende medlemsbetingelser er til enhver tid tilgjengelig på bonusprogrammenes nettsider.

10.0 Ansvarsfraskrivelse

Selskapet er opptatt av at all informasjon om bonusprogrammene skal være så korrekt som mulig, og det vil etterstrebes at de data som er tilgjengelige er korrekte. Selskapet vil derfor fortløpende gjøre nødvendige oppdateringer av informasjon som er tilgjengelig i bonusprogrammene. Selskapet påtar seg likevel ikke ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som er tilgjengelig. Selskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innholdet på bonusprogrammenes nettsider. Selskapet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade, uteblitt fortjeneste eller for annet tap som skyldes at informasjonen publisert i applikasjonen er feil, vises eller presenteres på feil måte eller er helt uteblitt på grunn av feil fra oss, eller andre forhold. Dette gjelder også der applikasjonstjenesten er ute av funksjon for kortere eller lengre tid uansett om dette skyldes tekniske årsaker, som for eksempel datasystem, nettverskoppkoblinger, GPS nøyaktighet, annen feil på din enhet eller andre forhold. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for innhold, materiale, funksjonalitet eller annet som fremkommer på tredjepartsnettsider som har linker fra bonusprogrammenes nettsider.

11.0. Force Majeure

Dersom det skulle oppstå forhold som gjør det helt eller delvis umulig å tildele bonus, bruk av bonus eller kjøp av produkter/tjenester opphører forpliktelsen så lenge forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

12.0. Oppsigelse av medlemskap

Oppsigelse av medlemskapet i bonusprogrammet gjøres ved å kontakte support på bonusprogrammenes netsider. Ved iverksettelse av oppsigelsen slettes Medlemmets ubenyttede bonus og opptjening av bonus opphører.

13.0. Brudd på medlemsbetingelser, misbruk og mislighold

‍Ved brudd på medlemsbetingelsene, misbruk av bonus eller annet mislighold, kan medlemskapet bli oppsagt med øyeblikkelig virkning. Misbruk av bonus kan medføre politianmeldelse og krav om erstatning.

14.0. Adresseendring

Medlemmet plikter å melde endring av navn, adresse, oppdaterte/nye betalingskort og andre opplysninger. Dette gjøres ved å endre profilopplysninger/kortopplysninger på bonusprogrammenes nettsider.

15.0. Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon på beregning av bonus på kjøpskvittering fremlegges.

16.0. Offentlige avgifter

Medlemmet er selv ansvarlig for alle avgifter som følge av eller vedrørende bruken av bonus, for eksempel der bonus er opptjent i forbindelse med forretningsreiser betalt av en arbeidsgiver. Selskapet fraskriver seg alt ansvar vedrørende skatte- og avgiftsforpliktelser pålagt medlemmet i forbindelse med bruk av bonus.


Questions? 

Please contact our privacy department at: personvern@loyall.no.